PL/EN

wyślij do:
Regulamin przesyłania Newslettera sklepu internetowego Celebrity

Właścicielem sklepu internetowego jest spółka pod firmą Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej zwana Celebrity)

Dzięki naszemu Newsletterowi - informacjom handlowym Celebrity w nim zawartym, wysyłanym poprzez pocztę elektroniczną, mają Państwo regularny dostęp do aktualnych ofert, nowości i okazji cenowych. Zasady korzystania z usługi przesyłania Newslettera sklepu internetowego Celebrity (dalej zwany Newsletter) przedstawiają się następująco:


I.


1. Celebrity informuje, iż Newsletter stanowi informację handlową w świetle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającą aktualne oferty, nowości i okazje cenowe dostępne na stronie internetowej www.celebrity.com.pl.
2. Celebrity informuje, iż usługa Newslettera jest bezpłatną usługą, która nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, świadczoną w nieregularnych odstępach czasu przez Celebrity na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, poprzez przesyłanie na wskazane przez Usługobiorcę adresy e-mail informacji handlowych.
3. Celebrity uprzejmie zwraca się do Państwa o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi przesyłania Newslettera.


II.


1. W celu prawidłowego korzystania z Newslettera wymagane jest połączenie z siecią Internet, posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
2. Aby skutecznie zapisać się do usługi Newslettera Usługobiorca powinien:
a. połączyć się on-line ze stroną Usługodawcy;
b. kliknąć w pole Newsletter (formularz);
c. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i ją zaakceptować;
d. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji usługi Newslettera;
e. wpisać adres elektroniczny, nacisnąć klawisz "Wyślij";
f. potwierdzić zapisanie się do usługi Newslettera w e-mailu przesyłanym na podany adres elektroniczny Usługodawcy, poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji oraz potwierdzenia otrzymania przez Usługobiorcę oferty przesyłania bezpłatnego Newslettera.
3. Potwierdzenie zapisania się do usługi Newslettera, o której mowa w pkt. 2 lit. f powyżej, skutkuje rozpoczęciem świadczenia przez Celebrity usługi przesyłania Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.
4. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Usługobiorcy, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych po 14 dniach od daty ich wpłynięcia danych do bazy adresowej.
5. Podanie nieistniejącego adresu e-mail do systemu teleinformatycznego nie wywołuje żadnych skutków. Podanie adresu elektronicznego bez symbolu @ (pot. małpa) do systemu teleinformatycznego uniemożliwia zapisanie się do usługi Newsletter, co skutkuje wyświetleniem komunikatu z prośbą o podanie prawidłowego adresu e-mail. Tylko podanie prawidłowego (istniejącego) adresu e-mail skutkuje wysłaniem do Usługobiorcy wiadomości z linkiem weryfikacyjnym.
6. Zapisanie się do usługi Newslettera przez Użytkownika, w sposób opisany w pkt. 2 powyżej, stanowi wyrażenie przez Niego zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera.
7. Zgoda, o której mowa w ust. 2 lit. d powyżej, brzmi następująco: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Stanisławie Dolnym, moich danych osobowych przekazanych Państwu w zakresie podanego adresu e-mail w celu dostarczania aktualnych informacji handlowych”, ponadto Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
8. Usługodawca włączy podany mu adres elektroniczny Usługobiorcy do bazy adresowej i będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania usługi.
9. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem tej usługi oprócz adresu elektronicznego Usługobiorcy nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych Usługobiorcy związanych z tą usługą.
10. Administratorem danych osobowych zawartych w zapisaniu się do Newslettera jest Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Stanisławie Dolnym, adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osoba zapisująca się do usługi Newsletter jest uprawniona do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
11. Celebrity oświadcza, iż w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
12. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację -  Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postepowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.


III.


1. Reklamacje w zakresie niniejszej usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: sklep@celebritybycb.com.
2. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu.
3. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.
4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy.


IV.


1. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie do wypowiedzenia (odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej) usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez zrezygnowanie z Newslettera klikając link w stopce Newslettera. Usunięcie konta pocztowego Usługobiorcy z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
2. Zarejestrowani użytkownicy strony internetowej Celebrity mogą złożyć rezygnację z Newslettera po zalogowaniu się w „ Konto” na stronie internetowej www.ecelebrity.eu.


V.


1. Celebrity informuje, iż Usługobiorca może w każdym momencie odstąpić od umowy przesyłania Newslettera. Przepisy prawa o wyłączeniu możliwości odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w tym przypadku.
2. Usługodawcą jest spółka pod firmą Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym 310A, adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000504160, adres poczty elektronicznej: online@celebritybycb.com, tel.: +48 33 876 10 79.
3. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oferta usługi Newslettera wiążę Usługodawcę do momentu zaprzestania świadczenia takiej usługi. Za moment zaprzestania świadczenia usługi przesyłania Newslettera uważa się usunięcie ze strony internetowej Celebrity formularza, za pomocą którego można zapisać się do usługi Newsletter. Usługobiorca skutecznie zapisując się do przedmiotowego Newslettera zawiera z Celebrity umowę o przesyłanie bezpłatnego Newslettera na czas nieokreślony. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
5. Niniejszy regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Celebrity. Może on zostać pozyskany, odtwarzany, a jego treści utrwalone za pomocą kliknięcia w link, za pośrednictwem którego zostanie pobrany plik w formacie pdf z treścią niniejszego regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2015 r.