PL/EN

wyślij do:
REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

 

I. Warunki ogólne

1.
Bonem podarunkowym (zwanego dalej: Bonem podarunkowym) jest bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Użytkownikwi zapłatę ceny Produktów w sklepach stacjonarnych znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do wysokości wartości bonu. Bon podarunkowy stanowi bon różnego przeznaczenia w rozumieniu art. 2 pkt 44) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami, dalej zwanej Ustawą o VAT). Bon podarunkowy ma postać
papierową, opatrzony jest logo Wydawcy, posiada nominał i unikalny numer.
2.
Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej: Wydawcą) jest spółka pod firmą Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym, adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000504160, posiadająca NIP: 5512618970, adres poczty elektronicznej:
online@celebritybycb.com, tel.: +48 33 8761079, prowadząca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklepy stacjonarne
(zwane dalej: Sklepami stacjonarnymi) oraz sklep internetowy pod adresem serwisu internetowego: https://www.ecelebrity.eu/
(zwany dalej: Sklepem internetowym).
3.
W zakresie dotyczącym sprzedaży Bonów podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu sklepu internetowego znajdującego się na jego stronie internetowej pod adresem:
https://www.ecelebrity.eu/pl/strona,10-regulamin-sprzedazy-sklepu-internetowego-celebrity.
4.
Nabywcą (zwanym dalej: Nabywcą) jest osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z późniejszymi zmianami, zwanym dalej Kodeksem cywilnym), która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
5.
Użytkownikiem jest każdorazowy posiadacz Bonu podarunkowego, w tym Nabywca.
6.
Produktami są wszystkie produkty oraz usługi dostępne w sklepach stacjonarnych (opodatkowane odpowiednimi stawkami podatku od towarów i usług).
II. Nabycie Bonów podarunkowych
1.
Bony podarunkowe sprzedawane są w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.
2.
Bony podarunkowe są dostępne w nominałach 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
3.
Wydanie Bonu podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu ustawy
o VAT lecz stanowi transfer bonu w rozumieniu art. 2 pkt 45) ustawy o VAT.
4.
Przy zakupie Bonu podarunkowego nabywca otrzymuje dokument Bonu oraz potwierdzenie zapłaty.
5.
Bony Podarunkowe zakupione w sklepach stacjonarnych zostają wydane przy zakupie. Bon Podarunkowy zakupiony za
pośrednictwem sklepu internetowego zostaje wysłany na adres korespondencyjny wskazany przy zakupie.
III. Zasady korzystania z Bonów podarunkowych
1.
Bon podarunkowy może być wykorzystany do zakupu Produktów jedynie w sklepach stacjonarnych.
2.
Bon podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę ani w całości ani w części oraz nie podlega zwrotowi.
Regulamin sprzedaży bonów podarunkowych
3.
Bon podarunkowy może być wykorzystany w terminie 6 miesięcy od daty wydania. Po upływie tego okresu ważności Bon podarunkowy
ulega wygaśnięciu, zaś jego wartość nie podlega zwrotowi.
4.
Użytkownikowi Bonu podarunkowego nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość towaru jest niższa od jego nominału. Użytkownik zobowiązany jest dopłacić brakującą różnicę pomiędzy nominałem Bonu podarunkowego w przypadku gdy wartość zakupionego produktu jest wyższa od nominału Bonu podarunkowego. Dopłata nastąpić może za pomocą każdego
z dostępnych w sklepach stacjonarnych sposobów płatności.
5.
Bony podarunkowe można ze sobą łączyć.
6.
Bon podarunkowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
7.
W przypadku zagubienia Bonu podarunkowego duplikaty nie są wydawane a dokument zakupu Bonu podarunkowego nie wystarcza do zakupu produktów.
8.
Bony mogą być wykorzystywane do zakupu produktów w systemie TAX FREE w sklepach stacjonarnych.
9.
Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży produktów na podstawie Bonów podarunkowych, które są
nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
10.
Przy zakupie produktów przy użyciu Bonów podarunkowych wydawany jest paragon (faktura VAT).
IV. Reklamacje i zwroty
1.
Wszelkie reklamacje związane z zakupem produktów przy użyciu Bonu podarunkowego rozpatrywane będą zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie sklepu.
V. Postanowienia końcowe
1.
Nabywca (użytkownik) oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2.
Zakup Bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Bon podarunkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym
regulaminie.
3.
Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o VAT.
4.
Regulamin jest dostępny w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej https://www.ecelebrity.eu/
5.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.11.2019 r.
Aktualna lista butików Celebrity znajduję się na stronie internetowej pod adresem
https://ecelebrity.eu/pl/index/butiki