PL/EN

wyślij do:
I. Postanowienia ogólne

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Osoby, wymienione w zadaniu poprzedzającym, które korzystają z usług świadczonych przez Sprzedawcę (Usługodawcę) drogą elektroniczną, zwane są Usługobiorcą.

 2. Sprzedawca – spółka pod firmą Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Barwałdzie Górnym 310A, adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000504160, posiadająca NIP: 5512618970, adres poczty elektronicznej:
  online@celebritybycb.com, tel.: +48 33 876 10 79.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w języku polskim, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość - sklepu internetowego, dostępnego pod adresem serwisu internetowego: www.ecelebrity.eu; www.celebrity.com.pl; www.celebritybycb.com;
  dostarczanych wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co do których wyłącznym akceptowanym sposobem płatności jest zapłata w złotych polskich (PLN).

 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 5. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.ecelebrity.eu; www.celebrity.com.pl; www.celebritybycb.com, określając rodzaj i liczbę sztuk towaru. Podczas składania zamówienia Klient wybiera również sposób zapłaty oraz dostawy towaru.

 6. Informacje podane w serwisie www.ecelebrity.eu w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego pod linkiem: http://www.ecelebrity.eu/dopobrania/ecelebrity-regulamin-sklepu.pdf oraz sporządzić jego wydruk.

 8. Porozumiewanie się z Klientem będzie następować z wykorzystaniem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie: +48 33 876 10 79, pocztą elektroniczną: sklep@celebritybycb.com. Opłaty za połączenie z biurem obsługi Sprzedawcy, z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne; z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w sklepie internetowym, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.

 10. Informacja o cenie podawane w sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale II pkt. 5. lit. b. poniżej. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie sklepu internetowego błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

 11. Towary znajdujące się w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Towary nie są objęte gwarancją, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej określając jej treść oraz sposób realizacji.

 12. Sprzedawca na życzenie klienta wystawia fakturę VAT.

 13. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony towar, w przypadku zamówienia kilku sztuk towaru ceny poszczególnych towarów sumuje się, oraz kosztów dostawy zamówionego towaru. Łączna cena, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności, dostawy oraz adresie dostawy towaru zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia przed potwierdzeniem przez niego zamówienia. Klient jest obowiązany uiścić łączną cenę.

 14. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży na odległość Stron są zobowiązane do świadczenia wzajemnego w następujący sposób: świadczenie Sprzedawca polega na przeniesieniu posiadania (wydaniu towarów) oraz własności zamówionego towaru o cechach oznaczonych w zamówieniu (m.in. rozmiar, kolor, model) na rzecz Klienta, natomiast świadczenie Klienta polega na zapłacie łącznej ceny, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy towaru.

 15. Świadczenie Sprzedawcy zostanie spełnione jednorazowo, towar zostanie wydany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki Klient nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.

 16. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione towary bez wad. W przypadku dostarczenia Konsumentowi rzeczy wadliwych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 556 Kodeksu cywilnego.

 17. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 18. Regulamin określa również zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną, rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem.

 19. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas rozpoczęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

II. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy

 1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży wybranych towarów na odległość za pośrednictwem formularza Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. rozdziału II Regulaminu, poniżej.

 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.ecelebrity.eu a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem ilości, rozmiaru oraz miejsca i sposobu dostawy, formy płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.

 3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 4. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

  • a. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu (od tego momentu oferta wiąże oferenta (Klienta) - związanie to polega na tym, że adresat oferty (Sprzedawca) może przez przyjęcie oferty doprowadzić do zawarcia umowy o treści określonej w ofercie. W czasie, w którym oferta wiąże oferenta, zawarcie umowy zależy od decyzji jej adresata, chyba że oferta zostanie odwołana);

  • b. e-mail o tytule “Zamówienie nr XXXXXX/YYYY” potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem). E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (odrzucenie oferty).

 6. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: online@celebritybycb.com.

 7. Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN). Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto towaru. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena towaru podana na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów dostawy. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze osobistym lub m.in. przelewem bankowym (szerzej o sposobach płatności w rozdziale III poniżej).

 8. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 9. W przypadku złożenia zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej, z uwzględnieniem pkt. 15 rozdziału I powyżej.

 10. Informacja o dostępności towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym towarze na stronie Sklepu Internetowego.

 11. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, e-maila. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

 12. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. powyżej.

 13. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 14. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy przez Sprzedawcę - co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia któregokolwiek z uprawnień Konsumenta.

III. Sposób i termin zapłaty

 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności za zamówiony towar:

  • a. gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie);

  • b. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy (tzw. przedpłata) dane konieczne do wykonania przelewu:
  nazwa banku: Bank Pekao S.A.
  nr rachunku: 89 1240 4197 1111 0010 5734 8862;

  • c. karta płatnicza Elavon (Visa, MasterCard, Maestro, JCB, Diners Club);

  • d. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Tpay.com.

 1. Celem uniknięcia opóźnień w księgowaniu oraz prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

 2. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty niezwłocznie po skutecznym złożeniu zamówienia, chyba ze wybrał opcję zapłaty przy odbiorze.

IV. Koszty dostawy – cennik

 1. Ceny dostawy:
  Dostarczenie przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską GLS Polska lub InPost:

  • a. przysyłka kurierska – przy wyborze formy płatności:
  przelew bankowy, karta płatnicza Elavon, płatność elektroniczna - Tpay.com) – 19 PLN;

  • b. przysyłka kurierska – przy wyborze formy płatności:
  płatność gotówką przy odbiorze – 19 PLN

 • c. InPost paczkomat -15 PLN
 1. Sprzedawca informuje, iż czas dostawy zamówionego towaru w przypadku przesyłki kurierskiej, o której mowa w pkt. 1 powyżej, wynosić będzie średnio 2-3 dni robocze od dnia dokonania wysyłki (powierzenia przewoźnikowi, o którym wyżej mowa, przedmiotu zamówienia).

V. Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności w przypadku umów sprzedaży rzeczy reklamację wynikającą z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

 2. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, oraz o dostarczenie reklamowanego towaru, na adres Sprzedawcy: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

 3. Wzór oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami, tj. m.in. produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy.

 5. Czas na ustosunkowanie się do reklamacji z tytułu rękojmi za wady wynosi czternaście dni od momentu jej zgłoszenia. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty określone w pkt. 8 i 9 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, przesyłając go na adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu można również złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które zostało zamieszczone w zał. nr 1 do regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od umowy, przygotowane w oparciu o załącznik nr 1 do ww. ustawy, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 5. Konsument może zwrócić towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zwraca się o zwrot towaru w nienaruszonym stanie w oryginalnym opakowaniu, co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności przez Konsumenta gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie), Sprzedawca za zgodą Konsumenta dokona zwrotu płatności przelewem na konto bankowe.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W zakresie zwrotu wartości towaru (ceny), Sprzedawca zwraca kwotę jego wartości, obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu jego wartości, spowodowaną korzystaniem z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, za które to zmniejszenie wartości rzeczy w ww. zakresie Konsument ponosi odpowiedzialność. Zakres przedmiotowej odpowiedzialności Konsumenta jest ustalany obiektywnie w oparciu o porównanie wartości rzeczy wydanej Konsumentowi z wartością rzeczy zwróconej obliczonej z uwzględnieniem stopnia jej zużycia.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów odesłania i opakowania towaru do Sprzedawcy (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), które ponosi Konsument.

 10. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, kiedy otrzyma z powrotem towar lub dowód jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba ze Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru od Konsumenta.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  • a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
  przydatności do użycia.

VII. Rodzaj, zakres i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w domenie www.ecelebrity.eu, www.celebrity.com.pl oraz www.celebritybycb.com (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez sklep internetowy, konto użytkownika serwisu, usługa przesłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy regulaminu lub faktury drogą elektroniczną.

 2. Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa poniżej.

 3. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

  • a. z dostępem do sieci Internet;

  • b. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;

  • c. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;

  • d. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 4. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem www.celebrity.com.pl/ content/2-polityka-prywatnosci.

 5. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 6. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

 7. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwila opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mailowy faktury drogą elektroniczną lub treści regulaminu, która zostaje zakończona po ich przesłaniu na adres wskazany przez Usługobiorcę. Powyższe usługi wykonywane są na indywidualne żądanie Usługobiorcy, które Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili, z tym, że usługę przesłania faktury drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę jest wykonywana na indywidualne żądanie Usługobiorcy złożone w toku zamówienia lub w terminie prawem przewidzianym, a usługa przesłania regulaminu w każdym czasie.

 8. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres usługodawcy, w ciągu czternastu dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Prosimy o zamieszczenie informacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie: „reklamacja SUDE”. Do zgłoszenie reklamacyjnego, jego rozpatrzenia stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału V powyżej.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie na potrzeby związane z realizacją umowy zawartej na odległość.

 2. Administrator odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Celebrity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. lub niemożliwość skutecznego złożenia jej oferty zawarcia umowy na odległość.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w rozdziale III powyżej jest niezbędne dla realizacji umowy.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

 5. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych do Usługodawcy.

IX. Spory

 1. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa.

 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację - Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postepowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

X. Prawa własności intelektualnej

1. Strona internetowa Sklepu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Nabywcy wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Nabywcy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy lub innego podmiotu z związanego ze Sprzedawcą.

3. Logo oraz autorska szata graficzna strony internetowej Sprzedawcy stanowią jego dobro chronione w rozumieniu przepisów art. 23 w zw. z art. 43 kodeksu cywilnego. Majątkowe prawa autorskie Sprzedawcy chronione są przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności art. 79 i n. ustawy.

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, narzędzi i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.

5. Usługobiorca może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych na stronie Sklepu internetowego bez pisemnej zgody Sprzedawcy oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

XI. Postanowienia Końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie sklepu internetowego. Klient będący konsumentami zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany regulaminu.
  W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej czternaście dni przed wejściem jej w życie. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy).

 4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią serwisu internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

 5. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientom (drogą elektroniczną lub za pośrednictwem hiperłącza) na każde ich żądanie.